Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Dit keer worden de Provinciale Statenverkiezingen tegelijkertijd gehouden met de Waterschapsverkiezingen. Maar weet je eigenlijk wel waar je je stem voor uitbrengt? 

Dat er in Nederland waterschappen zijn, dát weten de meeste mensen nog wel. Maar wat die waterschappen nu precies doen, is voor veel mensen een mysterie.

Wat zijn waterschappen?

Nederland heeft 21 waterschappen die samen zorgen voor schoon en voldoende water en stevige dijken. Belangrijk, omdat een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Veilig en droog wonen gaat dus niet vanzelf.

Wat doen de waterschappen?

Een waterschap (ook wel bekend als hoogheemraadschap) heeft als taak om de waterhuishouding in een bepaalde regio te regelen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je voldoende water hebt en dat je beschermd bent tegen te veel water.

Dijken en duinen

Er is een hoop water in en om Nederland. Waar het Rijk verantwoordelijk is voor de kust en de dijken langs grote rivieren, moeten de waterschappen de dijken en waterkeringen van kleinere wateren onderhouden. Ook dragen ze zorg voor de duinen.

Waterpeil

Deze verdeling geldt ook als het gaat om oppervlaktewater. Het Rijk beheert het waterpeil van bijvoorbeeld het IJsselmeer of de Rijn. Het waterschap zorgt ervoor dat het water in de regionale wateren niet te hoog of te laag staat.

Sluizen en bruggen

Het waterschap heeft als taak het uitbaggeren van water- en vaarwegen. Ook onderhouden en bedienen ze sluizen en bruggen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van begroeiing bij oevers en slootkanten.

Zuiveren

Een andere taak van het waterschap is het zuiveren van rioolwater. Ze beheren samen meer dan 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties. De aanleg en het onderhoud van het riool is dan weer een taak van de gemeente. Ook is het waterschap niet verantwoordelijk voor het drinkwater: die taak ligt bij de waterleidingbedrijven. Ze werken uiteraard wel allemaal samen.

Waarom betaal je waterschapsbelasting?

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Hiermee beschermen de waterschappen jou tegen overstromingen en wateroverlast. Zonder goed waterbeheer zou ons land onder water lopen. Ook zorgen we dat het water schoon blijft. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid. Op de website van jouw waterschap kun je lezen waar jouw geld aan wordt besteed.

Waar stem je op op 20 maart?

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de vier jaar plaats.

In de meeste regio’s wordt het waterschap bestuurd door zo’n dertig leden. Een aantal van die leden komen uit belangenorganisaties. Ook dragen natuurorganisaties, boeren en bedrijven een paar leden aan. De overige leden zijn dus verkiesbaar. Op de website van jouw waterschap staan alle deelnemende partijen. Hulp nodig? Op www.mijnstem.nl vind je een stemhulp.