Onder de rijksweg N200, die langs de Haarlemmertrekvaart van Amsterdam naar Halfweg loopt, ligt een dijk. Deze waterkering beschermt het achterliggende gebied, de lager gelegen polders in Amsterdam-West, tegen mogelijke overstromingen vanuit de Haarlemmertrekvaart. De dijk voldoet niet meer aan de hoogte-eisen om het water te kunnen keren.

“Voor het waterschap is het noodzakelijk om de dijk op te hogen zodat deze weer stabiel is én veilig voor de komende 30 jaar. Zo zorgen we ervoor dat de bewoners en bedrijven in Amsterdam-West droge voeten houden. Omdat de dijk onlosmakelijk verbonden is met de weg, werken we samen met andere overheden die op dezelfde plek werk uit gaan voeren.” aldus Dagelijks Bestuurder Gerard Korrel.   

Naast het ophogen van de dijk is de daarin gelegen drinkwaterleiding aan vervanging toe én is ook de daarop gelegen rijksweg N200 toe aan groot onderhoud. In september 2015 is besloten om deze verschillende werken in één project onder te brengen: De nieuwe N200. De Nieuwe N200 maakt verdere ontwikkeling van Sloterdijk als woon- en werkwijk mogelijk en verbetert de leefbaarheid in Halfweg.

Samenwerking verschillende partijen in 1 project Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam werken samen aan het project De nieuwe N200. Waternet, als uitvoerende organisatie van het waterschap, en Rijkswaterstaat dragen zorg voor de uitvoering en aansturing van het project.