Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over De Nieuwe N200 op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem op onze Facebookpagina. Daar krijgt u altijd antwoord op maat.

Over De Nieuwe N200

De N200 krijgt tussen het station in Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakken De Nieuwe N200 samen in één keer aan. We richten de weg opnieuw in, verhogen de dijk, bouwen een nieuwe brug in Halfweg en vervangen oude drinkwatertransportleidingen. Halfweg en Sloterdijk worden groener en beter bereikbaar. Door het werk tegelijk uit te voeren, houden we de duur van de overlast zo kort mogelijk. En na de werkzaamheden kan de N200 er weer jaren tegenaan.

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam pakken we de N200 grondig aan.

  • Veilige dijk en nieuwe weg: de dijk onder de N200 hogen we op tot maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water in de Haarlemmervaart blijven keren. Het asfalt van de autoweg op de dijk wordt vernieuwd en wordt geluidsreducerend asfalt. Na het onderhoud is de weg - inclusief de boezembrug in Halfweg - voor de komende jaren weer op orde. Het verkeer kan weer vlot en veilig doorrijden.
  • Nieuwe inrichting: in Halfweg en tussen de Seineweg-Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, krijgt de N200 een nieuwe uitstraling die beter past bij de omgeving. We leggen onder meer brede middenbermen met bomen aan en er komen betere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag.
  • Meer natuur: de directe omgeving van de N200 wordt groener door het gebruik van hagen en de aanplant van meer dan 300 nieuwe bomen in de middenberm van de stedelijke weg die start vanaf de Seineweg richting Amsterdam. Vlakbij Halfweg verbinden we de veenweidegebieden Spaarnwoude en Amstelland met een ecopassage. Daardoor krijgen dieren en planten een groter aaneengesloten leefgebied. Met extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers ontsluiten we het landschapspark De Bretten voor een groter publiek.
  • Nieuwe drinkwatertransportleidingen: de oudste drinkwatertransportleiding onder de N200 stamt uit 1853. We vervangen en vergroten de leidingen zodat ze de komende decennia weer mee kunnen. De nieuwe leidingen komen niet onder maar naast de N200 te liggen, dat maakt onderhoud aan de leidingen in de toekomst een stuk makkelijker. Zo garanderen we veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam.

In juni 2018 is aannemerscombinatie ééN200 geselecteerd. Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zijn alle rijstroken van De Nieuwe N200 1 december 2019 weer in gebruik. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed.

Op 1 oktober 2018 ging de uitvoering van start. De verwachting is dat alle rijstroken van de N200 uiterlijk 1 december 2019 weer in gebruik zijn. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed. De komende maanden nemen we je onder meer via Facebook en www.denieuwen200.nl mee in de planning en voortgang van de werkzaamheden.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2017 gestart. 1 oktober 2018 is de uitvoering van het project gestart en is op de N200 één rijstrook per richting beschikbaar tussen Halfweg en Amsterdam. Ook is het fietspad langs de N200 afgesloten. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 jaar. Naar verwachting zijn alle rijstroken van De Nieuwe N200 1 december 2019 weer in gebruik. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200. Met deze gezamenlijke naam en een bijpassend logo is direct duidelijk dat de vier bedrijven met vereende krachten voor de Nieuwe N200 aan de slag gaan.

Halfweg

De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen. De bruggen bij de sluisjes worden vervangen door één brug en de bocht wordt zo ontworpen dat het verkeer snelheid terugneemt. Het huidige fietspad wordt verbeterd en is onderdeel van de hoofdroute Amsterdam - Haarlem. Om Halfweg een groener karakter te geven, wordt de Nieuwe N200 met hagen gescheiden van de parallelweg. Waar mogelijk komen er bomen in de haag te staan.

We vervangen de bruggen bij de oude sluisjes door één brug, met een scherpere bocht. Naast de weg plaatsen we hagen en bomen. We verbeteren het huidige fietspad en we vervangen de duiker ter hoogte van de Polanenkade.

Een tunnel is zeer kostbaar en staat niet geprogrammeerd. De weg en de bermen zijn toe aan groot onderhoud. Dat combineren we met het verbeteren van de leefbaarheid van Halfweg op verzoek van het college van B en W van Haarlemmermeer.

Ook al mag je er 50 km/h, de huidige brug is een oud ontwerp met een bocht die past bij een snelheid van 80 km/h. Er wordt nu nog vaak te hard gereden. Het nieuwe ontwerp gaat uit van 50 km/h. De bocht maken we scherper, zodat je als automobilist straks dus echt snelheid moet minderen om de bocht te maken.

De brug, de weg en de bermen zijn aan groot onderhoud toe. De drinkwatertransportleidingen stammen nog uit de 19e eeuw en moeten we echt vervangen. Daarnaast zijn alle plannen inmiddels goedgekeurd en de besluiten genomen. De komst van de aannemer betekent dat het werk oktober 2018 start en dat de weg eind 2019 gereed is. Er staan komende jaren veel andere belangrijke projecten op stapel in de regio. Wij moeten vóór de start van die werkzaamheden klaar zijn op de N200 om de regio bereikbaar te houden.

Het directe gebied rond de boezembruggen was verdacht, omdat er mogelijk niet gesprongen explosieven zouden liggen. In januari 2019 heeft een gespecialiseerd team van duikers 22 voorwerpen onderzocht, maar het blijken geen explosieven te zijn.

Boezembruggen Halfweg

Die kans is klein. Áls dat gebeurt, dan is het belangrijk dat u de verfschilfer in zijn geheel in een zak doet en aanlevert als chemisch afval. Het belangrijkste is dat u de verfschilfer niet verbrokkelt of fijnmaakt omdat er dan stofdeeltjes kunnen vrijkomen. Meld ook via de bouwapp van ééN200 of info@één200.nl dat er verfschilfers bij u terecht zijn gekomen.

Sloopwerkzaamheden worden in principe overdag uitgevoerd, omdat dit van alle activiteiten mogelijk de meeste geluidsoverlast kan geven. We sluiten op dit moment niet uit dat we ook in het weekend werken.

Wanneer

Wat

Nu

Nutspartijen leggen nieuwe aansluitingen aan

Af en toe afsluitingen voor fietsers en voetgangers

Overleg met gemeente over afstemming, bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens de uitvoering (BLVC plannen)

Medio/ eind mei

Afsluiting van de zuidelijke brug voor al het verkeer.

2-0 Fasering op de weg

Omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers

Voorbereidingen sloop zuidelijke brug en fietsbrug

Werkzaamheden Dr. Baumannplein, zowel noord als zuidkant, riolering, duiker Polanenkade, vernieuwing verhardingen

Sloop zuidelijke brug en start herinrichting

15 juli

Verhuizing kinderdagverblijf Koekenbieren naar tijdelijke locatie Margrietschool


Komende tijd wordt

de planning via de website van het Project De Nieuwe N200. www.denieuwen200.nl bijgewerkt.

De doorvaarthoogte van de nieuwe boezembrug wordt 1.30 meter. Dat is lager dan nu, bij de oude brug.

In het ontwerp hanteren we de hoogte uit het Beeldkwaliteitsplan en het gewijzigde bestemmingsplan voor de nieuwe boezembrug.

Toelichting: de nieuwe brug heeft maar 2 pijlers om de doorstroombaarheid van Zijkanaal F te verbeteren bij de Oude sluisjes. Hierdoor bouwen we relatief dikkere bruggendelen (omdat de overspanningen groter zijn) en wordt de doorvaarbaarheid helaas minder. We kunnen niet verder omhoog met de nieuwe brug; anders wordt de helling te stijl voor o.a. rolstoelgebruikers en voldoen we niet aan de eisen voor de benodigde (water)vergunning van Hoogheemraadschap Rijnland.

De doorvaarbaarheid voldoet aan de eisen die het Hoogheemraadschap stelt en is zelfs groter (1.30 i.p.v. 1.00 meter). U kunt bezwaar maken bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Echter het ontwerp is gebaseerd op het bestemmingsplan. Dus de kans dat uw bezwaar wordt gehonoreerd is klein.

Toelichting: het bestemmingsplan is vorig jaar voorjaar gewijzigd en in de zomer vastgesteld in het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude na het volgen van de inspraakprocedure. Daarbij zijn afwegingen gemaakt over de hoogte van de brug in relatie tot de doorstroombaarheid van Zijkanaal F ter plekke van de sluisjes. Daarnaast geldt ook dat Zijkanaal F geen officiële vaarweg is.

We gaan in gesprek met ééN200 om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Veiligheid staat hierbij voorop. Nadere informatie volgt via onze kanalen. Zodra we meer weten gaan we in ieder geval in gesprek met de vertegenwoordigers van Arkenvereniging Zijkanaal F.

EéN200 heeft opdracht om de hoogte uit het Beeldwaliteitsplan van de Gemeente aan te houden. Dat is 1.0 meter aan de zijkant en 0.60 meter in de middenberm.

De bewoners van de dubbele buurt worden hierover door ééN200 nader geïnformeerd.

De grond ligt er voor de voorbelasting zodat de slappe ondergrond vast kan indikken. Onder de weg ligt een dijk, die we ook direct ophogen. De hoogte varieert over het hele traject tussen enkele centimeters en maximaal 50 centimeter. Dit leidt niet tot extra hoogte verschil las de weg er straks ligt.

Ja, uit onderzoek is gebleken dat de verf die is gebruikt voor de fietsbrug en de noordelijke verkeersbrug Chroom-6 bevat.

Nee. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar Chroom-6 in zit komt dan in de lucht. Om dit te voorkomen kiezen bij de sloop van de Boezembruggen voor het kapot knippen van de stalen brug en afvoeren van het staal in containers. Hierdoor komen geen dampen en/of stof vrij waardoor er geen risico is voor de omgeving. De verfschilfers die bij het knippen vrijkomen worden opgevangen op de pontons die ééN200 in het water legt. Deze schilfers worden met speciale stofzuigers verzameld. De specialisten die de sloop uitvoeren, dragen preventief persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ja, hiervoor is een zogeheten sloopmelding nodig. Onderdeel van deze melding is het sloopveiligheidsplan waarin precies wordt beschreven wat we gaan doen, welke methode we gebruiken en welke maatregelen we treffen om te voorkomen dat er Chroom-6 vrijkomt.

De sloopmelding wordt gedaan door één200 bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. (De doorlooptijd bedraagt 4 weken).

Op 17 mei starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de brug. Eerst wordt de nieuwe verkeerssituatie opgebouwd. Vervolgens worden de lichtmasten en het asfalt op het zuidelijke deel van de brug worden verwijderd en wordt er een ponton aangelegd waarop de sloopkraan komt te staan. Als alles volgens planning verloopt start op 28 mei de sloop van de zuidelijke brug. ÉéN200 begint aan de kant van Sugar City. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio juli. Daarna start de bouw van de nieuwe brug. De sloop neemt zo’n twee maanden in beslag.

Nee, we starten met de sloop van de zuidelijke brug inclusief de fietsbrug. Het verkeer kan dan gebruikmaken van de noordelijke brug. En voor fietser en voetgangers geldt een omleidingsroute. Aansluitend wordt de gehele nieuwe Boezembrug gebouwd. Zodra de nieuwe brug is gebruik is genomen, wordt de noordelijke brug gesloopt.

Het staal wordt afgevoerd naar een gecertificeerde verwerker.

De sloop wordt vanaf pontons in het water gedaan. De sloopkraan staat op de pontons en werkt van Sugar City naar Amsterdam (van west naar oost).

Halfweg - Seineweg

Van Halfweg tot aan de Seineweg in Amsterdam Nieuw-West voeren we groot onderhoud uit aan de N200 en de dijk waar de weg op ligt. We verhogen de dijk met maximaal een halve meter. We leggen een ecopassage aan en we verbeteren het huidige fietspad. We leggen vanaf de Joris van den Berghweg nieuwe drinkwatertransportleidingen aan richting de Admiraal de Ruijterweg en we verbeteren waar nodig de rioleringen.

Dat de grond is ingeklonken waardoor de dijk bijna op het niveau van het water komt. De dijk is een waterkering die ons beschermt tegen water. Het is niet onveilig, maar wel tijd om hem op te hogen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren en te zorgen dat we droge voeten houden. De dijk onder de N200 verhogen we met maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water van de Haarlemmertrekvaart blijven keren.

De oudste leiding dateert uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, kunnen de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen leggen we naast de weg, zodat toekomstig onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.

Seineweg - Admiraal de Ruijterweg

Nu nog lijkt de Haarlemmerweg een snelweg Amsterdam in. De Nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het wordt een stedelijke weg met een zeven meter brede middenberm en ruim 300 bomen. Op het deel van de weg in Amsterdam gaat de snelheid naar 50 km/h en de weg biedt meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Er komen meer oversteekplaatsen met verkeerslichten voor voetgangers en fietsers en nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. De Radarbrug en Kimpobrug verbreden we, de dijk verhogen we maximaal een halve meter en langs de weg (onder het fietspad) leggen we nieuwe drinkwatertransportleidingen aan. Ook verbeteren we het huidige fietspad.

We maakten een 3D-animatie van het hele traject, waarop je goed kunt zien hoe het eruit gaat zien. Bekijk de animatie op ons YouTube-kanaal.

De snelheid tussen de Seineweg en de Admiraal de Ruijterweg gaat naar 50 km/h en er komen 3 extra verkeerslichten op dit stuk van de N200. Dit zal niet veel effect hebben op de doorstroming voor auto’s, de bereikbaarheid blijft ongeveer gelijk aan de huidige situatie. Wel komen er voor fietsers en voetgangers nieuwe mogelijkheden bij om de N200 over te steken. Tijdens de werkzaamheden krijg je als automobilist wel te maken met extra reistijd, houd rekening met ongeveer 15 minuten bovenop de reguliere reistijd.

Hinder en bereikbaarheid

Je krijgt te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop je reguliere reistijd. Het verkeer kan over de N200 blijven rijden, maar soms zijn er afsluitingen nodig waardoor je wordt omgeleid. We proberen hinder zo veel mogelijk te beperken. Grote afsluitingen proberen we zo veel mogelijk ’s nachts en in het weekend te plannen. Kijk regelmatig op www.denieuwen200.nl en volg ons via sociale media, dan ben je altijd op de hoogte.

Je krijgt inderdaad te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop je reguliere reistijd. Tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit meer zijn. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De N200 blijft tijdens de werkzaamheden met minimaal één rijstrook per rijrichting open. Omleidingen geven we duidelijk aan met de bekende gele borden. Ook informeren we je tijdig welke hinder je kunt verwachten, zodat je daar rekening mee kunt houden.

We raden je aan zo veel mogelijk de spits te mijden of een alternatief vervoersmiddel te kiezen, zoals trein of fiets. Er zijn voor de auto geen aparte omleidingsroutes aangemaakt, maar je kunt omrijden via het omliggend rijkswegennet. Vanuit de veiligheid raden we sterk af om sluipweggetjes te nemen. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en adviesroutes op de pagina Bereikbaarheid of bekijk de animatie Goed voorbereid op weg.

Sluipverkeer nemen wij heel serieus. Het lastige is dat we nu nog niet kunnen bepalen waar het verkeer precies naartoe gaat, en of dat voor problemen gaat zorgen. Om de drukte goed in beeld te krijgen, monitoren we het verkeer de komende maanden. We houden de situatie de eerste weken van de uitvoering, maar ook daarna, nauwlettend in de gaten. Zo kunnen we snel signaleren of er door de werkzaamheden aan de N200 sluipverkeer ontstaat en bekijken we of actie nodig en mogelijk is. Dat doen we altijd in overleg met het stadsdeel, de gemeente en de politie. We raden automobilisten bij voorbaat af om niet massaal sluiproutes te nemen. Die zijn niet geschikt voor veel extra verkeer, en omrijden kan relatief snel via de A5 of A9 - A4 - A10.

De Osdorperweg is de snelste route tussen stadsdeel Nieuw-West en Halfweg en nu al vaak een drukke route. En tijdens de werkzaamheden aan de N200 kan het flink drukker worden. Hoewel we de huidige drukte als project niet kunnen oplossen – hierover besluit het stadsdeel – proberen we wel om de situatie niet te verergeren. Om de drukte goed in beeld te krijgen, gaan we het verkeer de komende maanden monitoren. We houden de situatie de eerste weken van de uitvoering, maar ook daarna, nauwlettend in de gaten. Zo kunnen we snel signaleren of er door de werkzaamheden aan de N200 sluipverkeer ontstaat en bekijken we of actie nodig en mogelijk is. Dat doen we altijd in overleg met het stadsdeel, de gemeente en de politie. We raden automobilisten bij voorbaat af om niet massaal deze route te nemen. Die is niet geschikt voor veel verkeer, en omrijden kan relatief snel via de A5 of A9 - A4 - A10.

Overige vragen

  • In Halfweg blijft de maximumsnelheid 50 km/h.
  • Tussen Halfweg en de Australiëhavenweg verandert de maximumsnelheid van 100 in 80 km/h.
  • Tussen de Australiëhavenweg en de Seineweg blijft de snelheid 70 km/h.
  • Tussen de Seineweg en de Admiraal de Ruijterweg verandert de snelheid van 70 in 50 km/h.

We moesten tussen oktober 2017 en februari 2018 in totaal 281 bomen verwijderen om straks de twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aan te leggen naast de N200. Dat was helaas onvermijdelijk. Drinkwatertransportleidingen behoren tot de grootste waterleidingen die we in Nederland kennen. Om de leidingen aan te leggen, is een brede werkgeul nodig. Bomen die met hun wortels in de geul staan, moesten we weghalen. Anders raken ze zo beschadigd dat ze doodgaan en omvallen. We planten vóór 31 december 2019 ruim 300 bomen terug in de nieuwe middenberm van de stedelijke weg tussen de Seineweg en de A10. Wij planten Ulmus Rebona, een soort iep die resistent is tegen de Iepenspintkever terug. Uitgangspunt zijn de regels van de gemeente Amsterdam voor het herplanten van bomen.

Met vragen en klachten kun je bij ons terecht. We horen graag waar je mee zit, en proberen waar mogelijk te helpen. Dat kan via onze Facebookpagina, via Twitter @DeNieuweN200 en per e-mail naar info@denieuwen200.nl. Je kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002 (7 dagen per week geopend).

Heb je specifieke vragen over de bouwwerkzaamheden? Die kun je stellen aan onze aannemerscombinatie éeN200 via info@één200.nl of download de N200 BouwApp voor telefoon of tablet in de Apple Store of Google Play Store.

Je bereikt ons via onze projectwebsite, Facebookpagina, Twitter en e-mail. Je kunt ook contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar).